Domenii de interventie a fondurilor structurale 

Lista categoriilor de domenii de interventie a Fondurilor Structurale si de Coeziune a fost stabilita conform clasificarii incluse in Anexa II din Regulamentul de Implementare al Fondurilor Structurale si de Coeziune al Comisiei Europene.

Clasificarea faciliteaza, de asemenea, urmarirea activitatilor si monitorizarea, oferind o baza solida pentru fundamentarea evaluarilor.

In scopul informarii periodice asupra modului in care sunt utilizate fondurile comunitare, statele membre sunt solicitate sa transmita Comisiei Europene informatii privind modul in care intentioneaza sa utilizeze fondurile (estimari ex-ante) si modul in care au utilizat efectiv sumele alocate (informatii ex-post cuprinse in Raportul Anual de Implementare).

In acest sens, ambele tipuri de informatii (ex-ante si ex-post) trebuie sa fie grupate in functie de anumite dimensiuni - date de tema prioritara, forma finantarii, tipul teritoriului, activitatea economica si locatie.

Pentru perioada 2007-2013, clasificarea pe teme prioritare este urmatoarea:

Cercetare, dezvoltare tehnologica, (CDT) inovare si antreprenoriat

01
Activitati de CDT in centre de cercetare

02
Infrastructura CDT (inclusiv constructia/sediu, instrumentar / aparatura si retele informatice de mare viteza, conectare cu alte centre de cercetare) si centre de excelenta in tehnologii specifice

03
Transfer tehnologic si dezvoltarea cooperarii in retelele intre IMM-uri, intre acestea si alte intreprinderi si universitati, institutii de invatamant post-liceal de toate tipurile, autoritati locale, centre de cercetare si poli stiintifici si tehnologici (parcuri stiintifice si tehnologice, tehno-poli, etc.)

04
Asistenta pentru cercetare-dezvoltare tehnologica, in special pentru IMM-uri (inclusiv accesul la servicii CDT in centrele de cercetare)

05
Servicii suport avansate pentru intreprinderi si grupuri de intreprinderi

06
Ajutor pentru IMM-uri pentru promovarea produselor nepoluante si a proceselor de productie (inclusiv introducerea sistemelor cost-beneficiu de management al mediului, adoptarea si utilizarea tehnologiilor de prevenire a poluari, introducerea tehnologiilor nepoluante in productie)

07
Investitii direct legate de cercetare si inovare (tehnologii inovative, infiintarea de noi firme prin universitati, centre CDI existente si intreprinderi, etc.)

08
Alte investitii in intreprinderi

09
Alte masuri pentru stimularea cercetarii si inovarii si antreprenoriatului in IMM-uri

Societatea informationala


10
Infrastructura telefonica (inclusiv retele in banda larga)

11
Tehnologie informationala si de comunicatii (acces, securitate, interoperabilitate, prevenirea riscurilor, cercetare, inovare, e-content, etc.)

12
Tehnologii informationale si de comunicatii (TEN-ICT)

13
Servicii si aplicatii pentru cetateni (e-health, e-government, e-learning, e-inclusion, etc.)

14
Servicii si aplicatii pentru IMM-uri (e-commerce, educare si formare, networking, etc.)

15
Alte masuri pentru accesul IMM la TIC si utilizarea eficienta a cestor servicii

Transport


16
Transport feroviar

17
Transport feroviar (TEN-T)

18
Active feroviare mobile

19
Active feroviare mobile (TEN-T)

20
Autostrazi

21
Autostrazi (TEN-T)

22
Drumuri nationale

23
Drumuri locale si regionale

24
Benzi pentru ciclism

25
Transport urban

26
Transport multi-modal

27
Transport multi-modal (TEN-T)

28
Sisteme de transport inteligent

29
Aeroporturi

30
Porturi

31
Cai navigabile interne (regional si local)

32
Cai navigabile interne (TEN-T)

Energie


33
Electricitate

34
Electricitate (TEN-E)

35
Gaze naturale

36
Gaze naturale (TEN-E)

37
Produse petroliere

38
Produse petroliere (TEN-E)

39
Energie regenerabila: eoliana

40
Energie regenerabila: solara

41
Energie regenerabila: biomasa

42
Energie regenerabila: hidroelectrica, geotermala si altele

43
Eficienta energetica, co-generare, management energetic

Protectia mediului si prevenirea riscurilor


44
Managementul deseurilor menajere si industriale

45
Managementul si distributia apei (apa potabila)

46
Tratamentul apelor reziduale

47
Calitatea aerului

48
Prevenirea integrata si controlul poluarii

49
Adaptarea la schimbarile climatice si atenuarea acestor efecte

50
Reabilitarea site-urilor industriale si a zonelor poluate

51
Promovarea biodiversitatii si protectia naturii (inclusiv Natura 2000)

52
Promovarea unui transport urban nepoluant

53
Prevenirea riscurilor (inclusiv realizarea si implementarea unor planuri si masuri pentru prevenirea si managementul riscurilor naturale si tehnologice)

54
Alte masuri pentru conservarea mediului si prevenirea riscurilor

Turism


55
Promovarea patrimoniului natural

56
Protectia si dezvoltarea patrimoniului istoric si cultural

57
Asistenta pentru dezvoltarea serviciilor turistice

Cultura


58
Protectia si conservarea patrimoniului istoric si cultural

59
Dezvoltarea infrastructurii culturale

60
Asistenta pentru dezvoltarea serviciilor culturale

Regenerare urbana si rurala


61
Proiecte integrate pentru regenerare urbana si rurala

Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si firmelor, a intreprinderilor si antreprenorilor


62
Dezvoltarea sistemelor de invatare pe tot parcursul vietii si strategiilor in intreprinderi; cursuri si servicii pentru angajati si administratori in scopul imbunatatirii adaptabilitatii lor la schimbare; promovarea antreprenoriatului si inovarii.

63
Proiectare si diseminare de sisteme inovative si rentabile de organizare a muncii

64
Dezvoltarea unor servicii speciale de angajare, pregatire profesionala si sustinere coordonate cu restructurarea sectoarelor si intreprinderilor, dezvoltarea unor sisteme de previzionare a schimbarilor economice si viitoare cereri de forta de munca in anumite domenii si abilitati

Cresterea accesului la ocupare si a sustenabilitatii pe piata muncii


65
Modernizarea si consolidarea institutiilor de pe piata muncii

66
Implementarea de masuri active si preventive pe piata muncii

67
Masuri active pentru incurajarea imbatranirii active si prelungirea vietii active

68
Sustinerea angajarii pe cont propriu si a initierii de afaceri (start-up)

69
Masuri de crestere a accesului la angajare si sustenabilitatea participarii femeilor pe piata muncii pentru reducerea discriminarii pe baza de sex si armonizarea intre munca si viata privata, ca si facilitarea accesului la servicii de ingrijire a copiilor si a persoanelor dependente

70
Actiuni specifice pentru cresterea angajarii emigrantilor si integrarea lor sociala

Cresterea incluziunii sociale a persoanelor defavorizate


71
Platforme pentru integrarea si reintegrarea in munca a persoanelor dezavantajate, combaterea discriminarii privind accesul si evolutia pe piata muncii, precum si promovarea acceptarii diversitatii la locul de munca

Imbunatatirea capitalului uman


72
Proiectarea, introducerea si implementarea reformelor in sistemul educationale si de pregatire, in sensul dezvoltarii angajarii, imbunatatirii relevantei pregatirii profesionale pe piata muncii, dezvoltarea abilitatilor de invatare a personalului cu orientare spre inovare si economie bazata pe cunoastere

73
Masuri de crestere a participarii la educatie si pregatire pe tot parcursul vietii, inclusiv actiuni de reducere a abandonului scolar, discriminarii pe baza de gen si cresterea accesului si calitatii pregatirii profesionale, invatamantului post-liceal si pregatirii specifice

74
Dezvoltarea potentialului uman in domeniul cercetarii si inovarii, in particular in ceea ce priveste pregatirea post-universitara si pregatirea cercetatorilor, activitati in retea intre universitati, centre de cercetare si de afaceri

Investitii in infrastructura sociala


75
Infrastructura educationala

76
Infrastructura de sanatate

77
Infrastructura pentru cresterea copiilor

78
Infrastructura de locuinte

79
Alta infrastructura sociala

Mobilizarea pentru reforme in domeniul angajarii si incluziunii


80
Promovarea introducerii parteneriatelor, acorduri si initiative prin includerea tuturor actorilor la nivel national, regional si local

Consolidarea capacitatii institutionale la nivel national, regional si local


81
Mecanisme pentru imbunatatirea programelor si politicilor, monitorizarea si evaluarea la nivel national, regional si local, formarea capacitatii de a elabora politici si programe

Reducerea costurilor aditionale care impiedica dezvoltarea regiunilor extreme


82
Compensarea oricarui cost aditional datorat lipsei de accesibilitate si fragmentarii teritoriale

83
Actiuni specifice adresate compensarii costurilor aditionale datorate dimensiunii factorilor de piata

84
Sustinerea compensarii costurilor aditionale datorate conditiilor climatice si dificultatilor de relief

Asistenta Tehnica


85
Pregatire, implementare, monitorizare si inspectie pentru fondurile structurale si de coeziune

86
Evaluare si studii; informare si comunicare pentru fondurile structurale si de coeziune


Surse: Ministerul Integrarii Europene, Ministerul Finantelor Publice